-Παροχή νομικής συμβουλής και ενημέρωση για κάθε πρόβλημα του ακινήτου απο τους νομικούς μας συμβούλους.

-Νομική εκπροσώπηση του ιδιοκτήτη σε διοικητικές - δικαστικές αρχές.

-Εξώδικη επίλυση διαφορών.

-Ένδικα μέσα σε κάθε περίπτωση που θα κριθούν ως απαραίτητα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ
Έρευνα ακίνητης περιουσίας ανά πηγή 60€
Σύνταξη εξώδικης πρόσκλησης 100€
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση έως 5.000 € 100€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 5.001 € έως 20.000 € 200€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 20.001 €
έως 50.000 €
300€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 50.001 €
έως 150.000 €
450€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 150.001 € και άνω 700€ (1,2)
Σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση 30€ (3)

Εγγραφή προσημείωσης επί ακινήτου του οφειλέτη

-Αμοιβή δικηγόρου και αίτηση στο υποθηκοφυλάκειο, περιγραφή ακινήτου και εγγραφή προσημείωσης με βάση διαταγή πληρωμής ή δικαστική απόφαση

-Δικαιώματα Υποθηκοφυλακείου/Κτηματολογίου για έγγραφη προσημείωση

-Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη

 

350€

0,075% - 0,085% επί της οφειλής

100€

Κατάσχεση, πρόγραμμα πλειστηριασμού. Δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού ή εντολή για αναγκαστική εκτέλεση στον συμβολαιογράφο ή δικαστικό επιμελητή αντίστοιχα, κατάθεση παράδοση εγγράφων εκτέλεσης, επιμέλεια διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

- Αμοιβή συμβολαιογράφου - δικαστικού επιμελητή

- Αμοιβή δικηγόρου

- Αναγγελία σε πληστηριασμό

 

 

Όπως καθορίζεται από τον ισχύοντα πίνακα αμοιβών συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών

100€

150€

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

- Σύνταξη κατασχετηρίων και παρακολούθηση

Ονομαστική αξία γραμ/τίου προείσπραξης του ΔΣΑ

Ανακοπές και αναστολές κατά διαταγών πληρωμής και διαδικασίας εκτέλεσης

- Αμοιβή δικηγόρου
150€ Ειρηνοδικείο
300€ Πρωτοδικείο
(έως 250.000€)
Σύνταξη - Κατάθεση αγωγής μικροδιαφοράς 100€
Αναβολές αστικών/ποινικών δικαστηρίων, σύνταξη κλήσης από ματαίωση 30€
Σύνταξη - Κατάθεση έγκλησης (από ακάλυπτη επιταγή) 150€
Παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινικό δικαστήριο Ονομαστική αξία γραμ/τίου προείσπραξης του ΔΣΑ
Εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, τακτικής αγωγής, αγωγής μικροδιαφοράς
- Αμοιβή δικηγόρου
Ονομαστική αξία γραμ/τίου προείσπραξης του ΔΣΑ
Σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αναγνώρισης - ρύθμισης χρέους 80€
Παρακολούθηση πορείας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης 30€
Παρακολούθηση αίτησης πτώχευσης 30€
Αναγγελία σε πτώχευση / εξυγίανση 150€
Παρακολούθηση δικαστηρίων Ν. 3869/10 Αττική 150€
Επαρχία 200€
Για τις επιδόσεις των δικογραφιών, οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών θα γίνονται σύμφωνα με το ΦΕΚ των αμοιβών τους

(1) Πλέον δικαστικού ενσήμου 1,16%, επί του ποσού κεφαλοίου της απαίτησης, χαρτοσήμανσης διαταγών πληρωμής σε ειρηνοδικείο 7,60€ και Μονομελές Πρωτοδικείο 10,15€ και τέλος απογραφών και τέλος επιταγής προς πληρωμή.
(2) Για τις εκδοθείσες διαταγές πληρωμής στην επαρχία, καταβάλλεται επιπλέον το ποσό των 100€
(3) Το ποσό της σύνταξης της επιταγής αποδίδεται στον δικηγόρο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Η 76297/30-10-2015 KYA (ΦΕΚ Β' 2346/2015) των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης-Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζει τις νέες αμοιβές των Δικαστικών Επιμελητών.

· Οι αμοιβές αυτές θα εισπράττονται από την 1.1.2016.

· Επίσης, οι αμοιβές αυτές θα προεισπράττονται και το ποσό της κάθε πράξης θα αναφέρεται με ποινή ακυρότητας στην πρώτη σελίδα της κάθε έκθεσης σε ευκρινές και διακριτό πλαίσιο.

Α. ΕΠΙΔΟΣΗ

1. Για κάθε μία επίδοση δικογράφου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης σε:

τριάντα πέντε ευρώ (35 €) από 0 έως 10 χλμ {Α΄ Ζώνη}
πενήντα πέντε ευρώ (55 €) από 11 έως 30 χλμ {Β΄ Ζώνη}
εβδομήντα τρία ευρώ (73 €) από 31 έως 60 χλμ {Γ΄ Ζώνη}
ενενήντα πέντε ευρώ (95 €) από 61 και άνω χλμ {Δ΄ Ζώνη}
Σε περίπτωση επίδοσης έξω από το νομό που έχει την έδρα του ο δικαστικός επιμελητής ή η αστική εταιρεία δικαστικών επιμελητών η αμοιβή της Δ΄ Ζώνης διπλασιάζεται.

Για επίδοση σε νησί ή σε διαφορετικό νησί από εκείνο στο οποίο διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής, ή έχει την έδρα της η αστική εταιρεία δικαστικών επιμελητών, η αμοιβή του είναι αυτή της Δ΄ Ζώνης, υπολογιζομένων και των πάσης φύσεως εξόδων.

2. Στις πιο πάνω περιπτώσεις η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από την έδρα του πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου είναι διορισμένος και διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής ή είναι η έδρα της αστικής εταιρείας δικαστικών επιμελητών.

3. Η αμοιβή μάρτυρα που συμμετέχει στην θυροκόλληση κάθε εγγράφου υπολογίζεται στα δέκα ευρώ (10,00 €).

4. Σε περίπτωση που η επίδοση ματαιωθεί από λόγο ανεξάρτητο από τη θέληση του δικαστικού επιμελητή, λαμβάνει αυτός ολόκληρο το ποσό της πιο πάνω αμοιβής.

5. Η αμοιβή για την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 122 του Κ.Πολ.Δικ. καθορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €).

Β. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

1. Για την ενέργεια αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης σε εξακόσια εξήντα ευρώ (660,00 €) .

2. Αν με την ίδια έκθεση κατάσχεσης κατάσχονται περισσότερα από ένα ακίνητα, πλοία ή αεροσκάφη, ο δικαστικός επιμελητής λαμβάνει χωριστή αμοιβή για κάθε ένα από αυτά και συγκεκριμένα:

- από το δεύτερο μέχρι και το τρίτο ακίνητο, ολόκληρη την πιο πάνω αμοιβή

- από το τέταρτο έως και το δέκατο ακίνητο, το 1/2 της πιο πάνω αμοιβής

- από το ενδέκατο ακίνητο και άνω, το 1/3 της πιο πάνω αμοιβής

Γ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Για τη σύνταξη κάθε αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης αρχικού ή επαναληπτικού πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού σε τετρακόσια ευρώ (400 €).

Αν το απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης αφορά διενέργεια πλειστηριασμού δικαστικής διανομής κατά το άρθρο 484 του Κ.Πολ.Δικ., και στην περίπτωση του άρθρου 1021 του ίδιου κώδικα ή με άλλη διάταξη Νόμου καθορίζεται η ίδια πιο πάνω αμοιβή.

Δ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ

Ι. Γενικά

α) Αν το αντικείμενο της εκτέλεσης δεν αφορά κατάσχεση αλλά αφαίρεση, αποβολή, εγκατάσταση, μεσεγγύηση, προσωπική κράτηση, απογραφή κινητών, διαπιστωτική έκθεση ή όποια άλλη πράξη εκτέλεσης, για την ενέργεια κάθε μιας απ’ αυτές η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται σε τριακόσια ευρώ (300 €) και προσαυξάνεται ανάλογα με τις δυσχέρειες που εμφανίζονται και την απασχόληση του δικαστικού επιμελητή, μετά από συμφωνία με τον εντολέα του.

β) Όταν πρόκειται για περιγραφή και εκτίμηση στις περιπτώσεις των άρθρων 484 και 1021 του Κ.Πολ.Δικ. ή άλλης διάταξης νόμου, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του Β Κεφαλαίου για την κατάσχεση.

γ) Όταν η εκτελούμενη απόφαση με προσωπική κράτηση αφορά χρηματική ικανοποίηση, καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Β Κεφαλαίου και προσαυξάνεται ανάλογα με τις δυσχέρειες που εμφανίζονται και την απασχόληση του δικαστικού επιμελητή, μετά από συμφωνία με τον εντολέα του.

ΙΙ. Δικαιώματα μαρτύρων

Τα δικαιώματα μαρτύρων που προσλαμβάνει ο δικαστικός επιμελητής και συμμετέχουν σε πράξη εκτελέσεως, υπολογίζονται για κάθε έναν στα πενήντα ευρώ (50,00 €).

ΙΙΙ. Ματαίωση εκτέλεσης

Ο δικαστικός επιμελητής, πριν την έναρξη της εκτέλεσης είναι υποχρεωμένος να ζητήσει από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται αυτή, οικειοθελή συμμόρφωση προς τα διατασσόμενα από τον εκτελούμενο τίτλο και τη σχετική επιταγή. Στην περίπτωση αυτή καθώς και σε κάθε περίπτωση που υποχρεωθεί να αποχωρήσει λόγω ματαιώσεως της εκτέλεσης πριν την έναρξή της, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται το μισό των πιο πάνω αμοιβών του.

Εάν όμως έχει ήδη αρχίσει η εκτέλεση και διακοπεί για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του δικαστικού επιμελητή, που αναγράφονται στη σχετική έκθεσή του, τότε δικαιούται ολόκληρο το ποσό της αμοιβής του.

Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α) Για έρευνα στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων, για διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, δικαιούται ο δικαστικός επιμελητής ως αμοιβή τριάντα ευρώ (30,00€) και επιπλέον το ποσό της παραγράφου 1 του Α΄ Κεφαλαίου (κατά περίπτωση).

Την ίδια αμοιβή δικαιούται και για την έρευνα μητρώων αεροσκαφών, αυτοκινήτων, νηολογίων, ναυτικών υποθηκολογίων και λοιπών δημοσίων βιβλίων για διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

β) Αν η πράξη εκτέλεσης ή άλλη πράξη διαρκέσει περισσότερο από μία ημέρα, τότε για κάθε επί πλέον ημέρα απασχόλησης, ο μεν δικαστικός επιμελητής δικαιούται εξήντα ευρώ (60,00€), ο δε μάρτυρας τριάντα ευρώ (30,00 €).

γ) Αν η επίδοση ή η εκτέλεση γίνεται νύχτα ή Κυριακή ή άλλη κατά νόμο εξαιρετέα ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 929 παρ. 3 του Κ.Πολ.Δικ. ή άλλης διάταξης νόμου, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθώς και των προσώπων που συμμετέχουν στις πράξεις προσαυξάνεται κατά 75%.

δ) Για κάθε φύλλο αντιγράφου έκθεσης που εκδίδει ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται πέντε ευρώ (5,00 €).

ε) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαστικός επιμελητής αντιμετωπίζει δυσχέρειες στις επιδόσεις ή εκτελέσεις καθώς και στις λοιπές πράξεις, η αμοιβή του μπορεί, μετά από έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του, να είναι μεγαλύτερη από την καθοριζόμενη σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση η επιπλέον αυτή αμοιβή δεν βαρύνει αυτόν στον οποίο γίνεται η επίδοση ή κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

στ) Για την παραλαβή πιστοποιητικού βαρών ή άλλων αναγκαίων για την πρόοδο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης εγγράφων, καθώς και για την κατάθεση αντιγράφου εκθέσεως επίδοσης διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 630Α του Κ.Πολ.Δικ., ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται αμοιβή ίση με αυτήν της επίδοσης.

Οι ανωτέρω αμοιβές προεισπράττονται και το ποσό της κάθε πράξης αναφέρεται με ποινή ακυρότητας στην πρώτη σελίδα της κάθε έκθεσης σε ευκρινές και διακριτό πλαίσιο.

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες ο εντολέας υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. δ/μα 356/1974) όπως ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1.1.2016.

 

img1
img2
img3