Η υπηρεσία αυτή αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων που είτε μένουν μακριά από το ακίνητο τους είτε είναι κάτοικοι εξωτερικού είτε έχουν ανεπάρκεια χρόνου γενικότερα για να ασχοληθούν με την παρακολούθηση της μίσθωσης.

Ειδικότερα με την είσπραξη των ενοικίων, την παρακολούθηση των λογαριασμών και γενικότερα πάσης φύσεως εργασία που αφορά την εμπλοκή τους στη μίσθωση όπως θα δείτε παρακάτω. Αυτό το μοντέλο διαχείρισης αξίζει να σημειωθεί ότι αφορά ιδιοκτήτες που δεν επιθυμούν να παραχωρήσουν το ακίνητο τους ούτε για βραχυχρόνια μίσθωση αλλά ούτε και για επινοικίαση σε μια εταιρεία, παρά μόνο θέλουν κάποιον να τους εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα της μίσθωσης με κάποια μικρή μηνιαία προμήθεια επί του ενοικίου ώς αμοιβή. Δηλαδή αμιγώς βοηθητική υπηρεσία αφού στο τιμόνι του ακινήτου παραμένουν οι ίδιοι οι οποίοι ενημερώνονται για τα πάντα και αποφασίζουν για αυτά, χωρίς όμως να "φαίνονται" που είναι και το ζητούμενο αυτής της σχέσης ιδιοκτήτη-ενοικιαστή.

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Εισπράττουμε τα ενοίκια σας με επαγγελματισμό, συνέπεια και συνεχή ενημέρωση σας από τον «μηχανισμό» είσπραξης ενοικίων σε περίπτωση προβλημάτων μέσω SMS ή Email
2. Ελέγχουμε - επιθεωρούμε το ακίνητο σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε περίπτωση που είναι κενό.
3. Ελέγχουμε μηνιαίως όλους τους πάγιους λογαριασμούς (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κοινόχρηστα κλπ.) και σας ενημερώνουμε ηλεκτρονικά για την πληρωμή τους.
4.Φύλαξη κλειδιών
5.Σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψη μας σχετικό με ενδεχόμενη κακή χρήση καθ’ οιανδήποτε έννοια του μισθίου από τον μισθωτή
6.Η εταιρεία αναλαμβάνει μέσω των νομικών της συμβούλων την υποχρέωση να παρέχει νομικές συμβουλές και να ενημερώνει τον πελάτη για την νομική κατεύθυνση που δύναται να ακολουθήσει, αναφορικά με κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται στο ακίνητο.

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ)
1. Αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση του ακινήτου μέσω οικοδομικών εργασιών ή εργασιών αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης - διακόσμησης με εγγυημένα αποτελέσματα άμεσης μίσθωσης.
Αμοιβή κατόπιν αυτοψίας και σχετικής προσφοράς
2. Αναλαμβάνουμε να αποκαταστήσουμε τυχόν βλάβες ή ζημιές μετά από την οικονομική σας έγκριση ή ακόμα και την επιλογή τεχνικών σας.
Κόστος κατά περίπτωση μετά προσφοράς
3. Συστήνουμε φάκελο οικονομικού προελέγχου του ενδεχόμενου ενοικιαστή τον οποίο εγκρίνετε εσείς, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:
Βεβαίωση αποδοχών (μισθωτοί)
Άδεια παραμονής
Συστατική επιστολή από προηγούμενο ιδιοκτήτη μίσθωσης
Φορολογική δήλωση δύο (2) τελευταίων ετών
Ασφαλιστική - φορολογική ενημερότητα (για ελεύθερους επαγγελματίες)
Στοιχεία αντικλήτου
Αποδεικτικό διεύθυνσης
Ταυτότητα φωτοτυπία
4. Ένδικη ή εξωδικαστική αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ νομικού τμήματος της εταιρείας μας
5.Διεκπεραίωση μισθωτηρίου
6.Παράσταση σε γενικές συνελεύσεις
7.Ανεύρεση μισθωτή σε περίπτωση κενού χώρου
8. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει εκτίμηση μισθωτικής αξίας του ακινήτου του πελάτη σύμφωνα με τα Ευρωπαικά Εκτιμητικά Πρότυπα της TEGOVA (The European Group of Valuers)